INGREDIENTES SILIKA

Miristato de Isopropilo, Fenil Trimeticona, Fragancia.